2018 yılı için geçerli olacak Vergi Usul Kanununda düzenlenmiş olan Had ve Miktarlar açıklanmıştır.

1 Ocak itibariyle geçerli olan Had ve Miktarlara ait tablo aşağıda yer almaktadır. Vergi Usul Kanununda yer alan madde numaralarına göre ayrıştırılmış ve açıklamaların karşılığı gelen TL Tutarlar baz alınarak uygulanacaktır. 

2018 Yılında Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar 30285 Sayılı Resmî Gazetede, VUK Genel Tebliği Sıra No:490'da yayınlandı.

2018 Yılında Uygulanacak Olan Ve Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had Ve Tutarlar:

HAD VE MİKTARLAR (2017-2018)

MADDE 104-

İlanın şekli

2017 YILI
Tutar (TL)

2018 YILI
Tutar (TL)

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

2.000

2.200

 

3- İlanın;
   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması


2.000-200.000
200.000 ve üzeri

 2.000-200.000
200.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115-

 Tahakkuktan vazgeçme

 24

 27

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

90.000

100.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

 

1- Yıllık;
  - Alış tutarı
  - Satış tutarı

 
170.000
230.000

 
190.000
260.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

90.000

100.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

170.000

190.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

900

1.000

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,40

2,70

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

900

1.000

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

 

  - Damga vergisinde
  - Diğer vergilerde

11
21

12
24

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 


130


148

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

80

90

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

40

45

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                                        

19

21

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

11

12

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

5

5,70

 

II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri

 
70

 
80

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

40

45

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

19

21

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                               

11

12

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                     

5

5,70

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 

2,80 3,20

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

210
110.000

240
120.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza


210
11.000
110.000


240
12.000
120.000

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

210

240

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

5.000 5.700

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

260

290

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

800
160.000

900
180.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.100 1.200

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

800

900

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,80 2

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.400  1.600

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

700

800

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

350

400

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 1.100.000 1.200.000

MADDE 370 

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

50.000 57.000